Media Briefing | มุมมองของแบงก์ชาติต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและ CBDC | 24 ธ.ค. 64

ธนาคารแห่งประเทศไทย BANK OF THAILAND Central Bank Digital Currency (CBDC) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?
CBDC เทียบได้กับธนบัตรในรูปแบบดิจิทัล
ที่ธนาคารกลางเป็นผู้ออก สามารถใช้เป็นสื่อการชำระเงิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และนำมาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการ ใช้เงินสดในปัจจุบัน รวมถึงนำมาใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ในอนาคต ซึ่งในอีกด้านก็ถือว่าเป็นการแยกบัญชีใช้เงิน มาอยู่ในรูปกระเป๋าเงิน เช่น CBDC ที่ไม่ได้ดอกเบี้ย
กับบัญชีเก็บเงิน เช่น เงินฝากทั่วไปที่ได้รับดอกเบี้ย

Media Briefing มุมมองของแบงก์ชาติต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและ CBDC |24 ธ.ค. 64
คุณสักกะภพ พันธ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
คุณกษิดิศ ตันสงวน รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร